Intermediates

Sr Intermediate CAS number API
1 (S)-10-Hydroxy-10,11-dihydro-5H-dibenzo [b,f]azepine-5-carboxamide (Eslicarbazepine) 104746-04-5 Eslicarbazepine Acetate
2 1-(6-methyl-3-pyridinyl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl ethenone. (Ketosulfone) 221615-75-4 Etoricoxib
3 (2-Chloro-3-Dimethylamino- allylidene)-Dimethyl- ammonium; hexafluro phosphate 249561-98-6 Etoricoxib
4 (3,4-Dimethoxy-phenyl)-acetonitrile / Homo veratro Nitrile 93-17-4 Verapamil Hydrochloride
5 2-(3,4-Dimethoxy-phenyl)-3-methyl- butyronitrile/Isopropyl veratro nitrile(IPVN) 20850-49-1 Verapamil hydrochloride
6 Homoveratrylamine 120-20-7 Verapamil hydrochloride
7 3-Amino-adamantan-1-ol 702-82-9 Vildagliptin
8 (S)-1-(2-Chloroacetyl)pyrrolidine-2-carbonitrile 207557-35-5 Vildagliptin
9 3- Amino-4-pyrazole carboxamide Hemisulfate 27511-79-1 Allopurinol